Birmovka

Sviatosť birmovania v našej farnosti bude vyslúžená (v slov. + maď. jazyku) 4.11.2018 o 9:30 vo farskom kostole sv.Mikuláša.

Od októbra 2017 začne príprava mladých na prijatie sviatosti birmovania, s tým, že sviatosť sa bude vysluhovať na jeseň 2018.

Prihlásiť sa môžu tí, čo už závŕšili 13. rok života (8. ročník ZŠ). Prihlášku je potrebné odovzdať osobne do konca septembra v kancelárii farského úradu v úradných hodinách. Stretnutia birmovancov budú piatky. Prvé stretnutie kandidátov na prijatie sviatosti birmovania a ich rodičov bude 6.10.2017 so začiatkom o 19:00.  

 Podmienky pre prijatie sviatosti birmovania:

KANDIDÁT NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA
1. Musí byť pokrstený, ale nepobirmovaný.
2. Musí byť v stave milosti, vhodne poučený a schopný obnoviť krstné sľuby.

BIRMOVNÝ RODIČ
- Birmovný rodič má spĺňať podmienky platné pre krstných rodičov.
- Každý birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorý sa má starať, aby si pobirmovaný verne plnil povinnosti, súvisiace s touto sviatosťou.
- Cirkev doporučuje, aby birmovným rodičom bol jeden z krstných rodičov.

PRIEBEH PRÍPRAVY A PODMIENKY:
1. Navštevovanie hodín náboženskej výchovy v rámci školy.
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.
3. Účasť na farskej katechéze, ktorá bude každý piatok, okrem prvého piatku v mesiaci so začiatkom o 18:00 vo farskom kostole.
4. Účasť rodičov na stretnutiach pre rodičov birmovancov, ktorých termín včas oznámime. 
5. Morálny profil zodpovedajúci sviatosti.

Formulár prihlášky a žiadosti:
v slovenčine
v maďarčine

Katechézy pre birmovancov