Obsah článku

 

Na tomto mieste budem uverejňovať krátku homíliu na povzbudenie. (video si kliknutím môžete zväčšiť na celú obrazovku)

2. nedeľa cez rok B, 17.1.2021

Na koho sa bude poukazovať, toho budú ľudia nasledovať. Často sa viac venujeme zlu a moci zlého ako Kristovi a jeho moci. Lenže Kristus nás neposiela ohlasovať katastrofi, ale Evanjelium. Héli poukázal na Boha, preto máme Samuela. Ján poukázal na Božieho baránka, preto máme apoštolov. Na koho poukazujem ja?

Évközi 2. vasárnap B év, január 17.

 2. nedeľa po narodení Pána 3. jan 2021

Slovo sa telom stalo. Aj dnes sa môže stať hmatateľním, vnímateľným, a pretvárať naše srdcia. Pozývam Vás oboznámiť sa s jedným zo spôsobov ako na to. 

Karácsony utáni 2. vasárnap, 2021 jan. 3


Nedeľa Svätej Rodiny 27.12.2020

Slávnosť narodenia Krista Pána Vianoce 2020

Kristu nás chce obdarovať. Dá nám to, po čom túžime. Čo si máme teda od neho žiadať?

Karácsony 2020 dec.25

 3. Adventná nedeľa 13.12.2020

Môžeme prežívať strach: Aké budeme mať Vianoce? Čo nám zakážu? Alebo sa môžeme pozrieť na veci aj inak: Aké príležitosti budeme mať počas týchto sviatkov aby sme ich prežili plnohodnotne?

Ádvent 3. vasárnapja, dec. 13. 2020


Nedeľa Krista Kráľa rok A, 22.november 2020

Mt 25 nám predkladá 3 podobenstvá určené pre nás aby sme si dávali pozor a nedostali sa mimo Kristove lásky.

Krisztus Király vasárnapja A év, nov 22.

33. nedeľa rok A, 15. november 2020

Najzákladnejší talent, ktorý nám Pán dáva je objaviť Jeho. Sme schopní poznať Boha!

Évközi 33. vasárnap A év, november 15.

32. nedeľa rok A, 8. november 2020

Évközi 32. vasárnap A év, november 8.

Slávnosť Všetkých svätých 1.11.2020.

Svätosť začína tým, že sa necháme Ježišom pritaihnuť a sadneme si k nemu. Potom z nás formuje spoločenstvo a následne spoločenstvo potom robí misiu.

Mindenszentek 2020. nov. 1.


30. nedeľa rok A 25. október

Évközi 30. vasárnap A év, október 25.

29. nedeľa rok A 18.október

Ak nechceme počas obmedzení upadnúť do priemernosti a stratiť nadprirodzený pohľad, potrebujeme sa pripraviť.

V homílii odkazájem na obhajobu Silvestra Krčméryho. Túto obhajobu si môžete prečítať tu: Vy máte moc, my máme pravdu.

Évközi 29. vasárnap A év, október 18.


11. nedeľa rok A 14.jún

Tak ako ľudský život má svoje etapy, tak existuje aj duchovné detstvo, dospievanie a dospelosť. Tieto etapy duchovného života majú takú istú charakteristiku, ako etapy ľudského života.

Évközi 11. vasárnap A év, június 14.

 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 11.jún

Aby sme vnímali tajomstvo Eucharistie, musíme vstúpiť do vzťahu s Ježišom...

Krisztus Teste és Vére főünnep június 11.


Turičná nedeľa 31. máj

Duch Svätý nám pripomenie všetko. Čo je to, čo si potrebujeme neustále pripomínať?

Pünkösdvasárnap május 31.

Nanebovstúpenie Pána 21. máj

Apoštoli za 40 dní prešli väčšou premenou ako za predchádzajúce 3 roky. Ako je to možné?

Urunk menybemenetele május 21.

Pondelok 11. máj

Koronakríza priniesla aj mnoho pozitívneho do nášho života. Ako zachovať to dobré, čo tieto dni zažívame? 

Hétfő május 11.

Pondelok 4. máj

Ten, kto trpezlivo vysvetľuje aj keď je predstavený nie je slaboch...

Hétfő május 4.

Nedeľa Dobrého Pastiera 3. máj

Dobre viesť vie iba ten, čo sa necháva viesť Pánom (homília)

Jó Pásztor Vasárnapja május 3.


Štvrtok 30. apríl

Odovzdávanie viery má byť prirodzená súčasť nášho života. Nie je to klopanie od dverí k dverám, ani naháňanie do kostola. Ale je to príprava pôdy srdca pre prijatie pozvania a počúvanie Ducha k čomu nás pozýva. (Sk 8, 26-40)

Csütörtök április 30.

Streda 29. apríl

V osude ľudstva vidíme svoj osud. Ako sa nás to dotkne, ovplyvní. Sv. Katarína videla veci inak. Rozjímala nad tým, ako je v osudoch Cirkvi prítomné tajomstvo Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Čo to znamená?

Szerda április 29.

Utorok 28. apríla

Ježiš sa nedá vyprovokovať k dokazovaniu svojej moci. Lebo láska sa dokázať nedá, tej sa dá len uveriť. (homília Jn 6, 30-35)

Kedd apríl 28.

Pondelok 27. apríl

Pán nás postupne motivuje a volá stále ďalej. Od túžby po pozemskom chlebe k túžbe po Eucharistii. Od túžby po pozemských priateľstvách k túžbe po duchovnom priateľstve. (homília Jn, 6, 22-26)

Hétfő április 27.

Nedeľa 26. apríl

Najťažšie sa pracuje s ľuďmi, ktorí nevidia nič iné, iba svoju bolesť. Ako im byť nablízku? (homília Lk 24,13-35)

Vasárnap április 26.

Piatok 24.apríl

Dobré riešenie sa nedá nájsť rýchlo. Preto sa potrebujeme obrniť proti tlakom, ktoré vyžadujú okamžité riešenia. (homília Sk 5, 34-42)

Péntek április 24.

Štvrtok 23.apríl

Obrovským pokušením je svojvôľa, pretláčať svoju predstavu bez schopnosti podriadiť sa. Je to ovocím pýchy, ktorú poráža práve poslušnosť. Samozrejme "Boha treba viac poslúchať ako ľudí", ale nestáva sa pre nás tento výrok iba nástrojom na ospravedlnenie si vlastnej svojvôle? (homília Sk 5,27-33)

Csütörtök április 23.

Streda 22. apríl

Aj prílišné usilie nám môže zabrániť stretnúť Boha (homília Jn 3, 16,21)

Szerda április 22.

Utorok 21. apríl

Ideál života prvej kresťanskej komunity sa snažili dosiahnuť rôzne ľudské utópie, ale skončili terorom. Ono sa to dá dosiahnuť len premenou srdca, ktorú prináša Zmŕtvychvstalý. (Sk 4, 32-37)

Kedd április 21.

Pondelok 20.apríl

Pri poznávaní Boha narážame na jeden veľký protiklad: Boh nás nekonečne presahuje a my máme tendenciu venovať sa len tomu, čomu rozumieme. Preto máme tendenciu zanechať Boha, lebo je pre nás nepochopiteľný. Modlitba nám ale ponúka spôsob ako tento protiklad prekonať. Pozývam Vás teda pokračovať v škole modlitby. (Sk 4, 23-31; Jn 3, 1-8)

Hétfő április 20.

Druhá VeĽkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva, 19. apríl

Učeníci sa stretávali v cháme a po domoch. Obe prostredia majú svoj význam. My teraz môžeme posilniť rozmer stretávania sa s Pánom po domoch. Je to nenahraditeľné prostredie. Lebo osobná viera sa dá odovzdať iba tam - keď doma medzi svojími prijímam a odovzdávam Božie milosrdenstvo. (homília)

Húsvét második vasárnapja - Isten irgalmasságának a vasárnapja, április 19.

Veľkonočná sobota 18. apríl

Apoštoli jedným zázrakom a následným svedectvom dosiahli viac, ako Kristus počas troch rokov svojho verejného účinkovania. Ako je to možné? (homília Sk 4, 13-21)

Szombat húsvét nyolcadában április 18.

Poznanie hodnoty a dôstojnosti nášho tela je ďaľšia lekcia, ktorú sa môžeme učiť od Zmŕtvychvstalého. Naše telo nie je prekážkou pri nasledovaní Ježiša, ale je pozvané byť oslávené. (homília Lk 24,35-48)

Csütörtök húsvét nyolcadában április 16.

Veľkonočná streda 15. apríl

Práve oblasť solidarity najlepšie odhaľuje ako potrebujeme vykúpenie. Nevieme totiž dať to,  čo nemáme. A keď máme len materiálne dobrá, ako naplníme duchovné potreby? (homília Sk 3,1-10)

Szerda húsvét nyolcadában április 15.

Veľkonočný utorok 14. apríl

Ani Mária Magdaléna to nemala vyhraté. Nehľadala totiž Ježiša, ale svoju predstavu o Ježišovi. Hľadá mŕtveho a preto nevidí živého. (Jn 20, 11-18)

Kedd húsvét nyolcadában április 14.

Veľkonočný pondelok 13. apríl

Ježiš sa opäť pripomína. Obťažuje ma to, alebo to využijem ako novú šancu? (Mt 28, 8-15) (homília)

Húsvéthétfő április 13.

Veľkonočná nedeľa 12. apríl

Zmŕtvychvstalý Kristus nás vyzýva aby sme sa nebáli. No predsa je tu jedna vec, ktorej sa máme báť. Čo to je? (homília)

Húsvétvasárnap április 12.

Veľký piatok 10. apríl

Nagypéntek április 10.

Zelený štvrtok 9.apríl

Osobná skúsenosť Božieho dotyku (homília)

Csütörtök április 9.

Streda 8. apríl

Rastie v nás to, čo nosíme vo svojom srdci. (Mt26, 14-25) (homília)

Szerda április 8.

Utorok 7. apríl

Ježiš nás ešte pred pádom upozorňuje na to, čo si často ani neuvedomujeme. (Jn 13, 21-33.36-38) (homília)

Kedd április 7.

Pondelok 6. apríl

Až potom, čo sme hľadeli na Krista sme Ho schopní vidieť aj v blížnych. (Jn 12, 1-11) (homília)

Hétfő április 6.

Nedeľa 5. apríl

Kristus svojú lásku nedeklaruje slovami, ale dokazuje skutkami (homília)

Vasárnap április 5.

Sobota 4. apríl

Medzi Bohom a zákonníkmi nastane zaujímavá zhoda. Obe strany súhlasia, s výrokom Kajfáša, ale...(Jn 11, 45-56) (homília)

Szombat április 4.

Piatok 3. apríl

Kristus nás pozýva brať svoju spásu vážne. Venovať sa jej omnoho viac ako sa teraz venujeme koronavírusu. (Jn 10, 31-42) (homília)

Péntek április 3.

Streda 1.apríl

Máme jediné srdce a ním milujeme Boha aj človeka. Preto sa kvalita našej modlitby meria na základe kvality našich vzťahov. Ak rastie jedno rastie aj druhé. (škola modlitby)

Szerda április 1.


Utorok 31. marec

Putovanie Izraelitov na púšti, je ako naše putovanie tu na zemi. Aj nám sa môže duchovný život a dokonca aj Eucharistia ako "biedny pokrm sprotiviť"... (Num 21, 4-9) (homília)

Kedd március 31.

Pondelok 30. marec

Ježišov milosrdný pohľad dosiahne viac ako dlhá kázeň. (Dan 13, 1-9.15-17.19-30.33.62; Jn 8, 1-11)

Hétfő március 30.

Nedeľa 29.marec

Na Božie slovo sa môžeme pozerať aj ako na list, ktorý nám Boh posiela. Je to augustiniánsky spôsob modlitby - aktualizácia Božieho slova do konkrétnej situácie. Pozývam Vás prerozjímať dnešné evanjelium týmto spôsobom. (Jn 11,1-45) (škola modlitby)

Vasárnap március 29.

Sobota 28. marec

Úvod do modlitby a životného štýlu púštnych otcov (škola modlitby)

Szombat március 28.

Piatok 27. marec

Viera nie je o senzácii, ale o každodennej vernosti (homília na Jn 7,1-2.10.25-30)

Péntek március 27.

Štvrtok 26. marec

Svedčiť o svojej viere môžem aj tým, že umožním aby mi druhí pomohli.(homília na Jn 5, 31-47)

Csütörtök március 26.

Streda 25. marec

Ústna/slovná modlitba - pozvánka prečítať si modlitby ktoré poznáme z hlavy (škola modlitby)

Szerda március 25.

Utorok 24. marec

Prečo Ježiš neuzdravil všetkých? (homília)

Kedd március 24.

Pondelok 23. marec

Ukážka duchovného čítania  (škola modlitby)

Hétfő március 23.

Nedeľa 22. marec

Dnešné evanjelium Jn 9, 1-41 je mimoriadne bohaté a preto Vás pozávam k duchovnému čítaniu tohto evanjelia. Ako na to, nájdete vo videu (škola modlitby)

Vasárnap március 22.

Sobota 21. marec

Szombat március 21.

Štvrtok 19. marec

Csütörtök március 19.

Streda 18. marec

 Szerda Március 18.

 Utorok 17. marec

Kedd március 17.

Pondelok 16. marec

Dnešné čítanie o Námanovi Sýrskom je úplne aktuálne. Stačí tak málo, 7x sa okúpať a budeš čistý. Zachovaj hygienu, nos rúško, osťaň doma ... a vytrvaj:-)

Hétfő március 16.

 3. pôstna nedeľa 15.3.2020      

Nagyböjt 3. vasárnapja 2020. 3.15.