Múdrosť

54. katechéza február 2020

                Napriek tomu, že Sväté Písmo nedefinuje, čo je múdrosť, predsa je to čnosť, ktorá je po viere a spravodlivosti najviac vychvaľovaná. V Písme je múdry človek hrdina, je prototypom dokonalého Božieho muža. Tomáš Akvinský hovorí, že táto čnosť zahrňuje správny úsudok získaný vliatou milosťou a skúsenosťami z predchádzajúcich rozhodnutí. Je to čnosť, ktorá nám pomáha rozoznávať dobré a zlé možnosti a konať správne v súlade s Božou vôľou.

Múdrosť nie je totožná s vedomosťou. Samozrejme, múdrosť predpokladá poznanie, ale samotné poznanie nestačí. Môže sa ľahko stať, že mám poznanie, rozhodnem sa v súlade s ním a predsa to bude nemúdre rozhodnutie. Múdrosť prichádza so skúsenosťami a vekom. Totiž, jej podstata nie je v tom, čo a prečo robíme, ale ako, kedy a kde to robíme. Zoberme si konkrétny príklad. Mám vedomosť – nesmiem trestať v hneve. Vidím, že môj manžel/manželka trestá dieťa v hneve, tak hneď zakročím a tam, pred dieťaťom, mu/jej urobím prednášku, akú chybu spravil/a. Bolo to rozhodnutie v súlade s vedomosťami, ale nemúdre, lebo situáciu som nevyriešil, ba ešte som zhodil autoritu pred dieťaťom a navyše, dieťa bolo svedkom hádky. Úmysel bol dobrý, posolstvo správne, ale úsudok o spôsobe, ako a kedy čo povedať, bol nesprávny.

Múdrosť sa uplatňuje pri rozhodovaní. Schopnosť rozhodovať medzi dobrom a zlom nie je múdrosť, to je poslušnosť, podriadiť svoju vôľu Božej vôli. Múdrosť je schopnosť dobre si zvoliť medzi dvoma dobrými, alebo neutrálnymi možnosťami. A to nie je jednoduché. Takéto rozhodovanie sa musí robiť: 1. - v modlitbe, v Božom svetle. 2. - trpezlivo, pomaly, nie zbrklo.  3. – rozvážne, premyslene, po vypočutí si názorov múdrejších.

Podmienka „sine qua non“ múdrosti je, že nikdy nerobíme rozhodnutie v hneve, v citovej vyprahnutosti, v skľúčenosti, uponáhľane. Často sme nervózni, keď za nami pribehne človek s tým, aby sme sa mu venovali len minútku, má totiž len jednu rýchlu otázku. Ak skutočne nemusíme, tak v takejto chvíli nikdy neodpovedajme a ak skutočne nemusíme, nikdy nestavajme my ľudí do takejto situácie. Snažme sa oslobodiť od tlaku a nevystavujme tlaku nikoho, ak chceme urobiť múdre rozhodnutie.  Väčšina vecí až tak nehorí ako sa nám zdá. A v pokoji sa urobí vždy múdrejšie rozhodnutie ako na ulici, nastupujúc do autobusu. Múdry človek sa nebojí povedať „som príliš nahnevaný, unavený, vystresovaný a podobne, na to, aby som teraz spravil múdre rozhodnutie“.

Podobne, nikdy nerobme rozhodnutie v žiadostivosti. Naše vášne nám vedia zastrieť myseľ. Jeden kňaz uvádza, že za ním prišiel druhý s tým, že zvažuje odchod z kňazstva, lebo sa zamiloval do nejakej ženy. Nato mu odpovedal, aby nerobil rýchle rozhodnutie, nech si dá čas na zváženie vecí. Ten ho uistil, že sa nemusí báť, lebo akurát sa s dotyčnou ženou chystá na dvojtýždňovú dovolenku a tam zváži, čo ďalej. Nuž, aké asi mohlo byť rozhodovanie v takejto situácii?

Nikdy nerobme rozhodnutie ani po tom, čo sme zlyhali, zhrešili, urobili nejakú hlúposť. Toto všetko nás môže znechutiť, ale nie je to dobrý čas na rozhodovanie. Múdry človek nikdy nenapravuje chybu tým, že spraví druhú.

                K zachovaniu pokoja, citovej vyrovnanosti a teda k múdrosti, nám pomáha vyrovnaný spôsob života. Múdry človek má svoj každodenný rytmus a nič  podstatné nevynechá zo svojho života. Samozrejme, žijeme hektický život a nie je ľahké si nájsť čas na všetko. Lenže, niektoré veci si nevyžadujú čas, ale pozornosť – svoju prvú myšlienku dňa venujem Bohu, vyhýbam sa nevhodným myšlienkam, pozdravím svojich najbližších a poviem im milé slovo, nezanedbám večerné poďakovanie Pánovi a spytovanie svedomia, idem včas spať. Každý z nás postupne zistí, čo potrebuje pre zmysluplný produktívny život – spánok, jedlo, oddych, modlitba, čítanie, kontakt s ľuďmi... Múdry človek má rozvážny rytmus dňa, ktorý mu dáva základ, chráni ho pred extrémami a preháňaním. Škodí nám aj nedostatok, aj prebytok.

                Múdry človek pozná svoje limity, niekedy sa im hovorilo príležitosti k hriechu – sú to osoby, miesta, alebo veci, ktoré uľahčujú hriech. Ak ma spoločnosť určitých ľudí vedie k ohováraniu, tak sa danej spoločnosti vyhýbam. Ak ma samota vedie k pitiu, tak sa samote vyhýbam, alebo odstránim alkohol z domu. Ak pociťujem sexuálnu náklonnosť k nejakej osobe, tak sa vyhýbam ostať s ňou osamote.

                Múdry človek má jasné kritériá, ktoré mu pomáhajú rozlišovať. Vie načo je tu a preto má jasno v prioritách. Svätý Ignác to vyjadril nasledovne: „Človek je stvorený na to, aby chválil Boha, nášho Pána, vzdával mu úctu a slúžil mu a takto si spasil dušu. Ostatné veci vo svete sú stvorené pre človeka, aby mu pomáhali dosiahnuť tento cieľ. Z toho vyplýva, že človek ich má užívať natoľko, nakoľko mu k cieľu pomáhajú a zriekať sa ich natoľko, nakoľko mu k dosahovaní cieľa prekážajú“.

Múdry človek vie čo opustil. Muž opustí svojho otca i matku... Každé opustenie je ťažké, ale nemôžeme sa pohnúť ďalej, ak neustále chceme všetko a nevieme sa odpútať od osôb a vecí, ktoré máme opustiť, lebo nám bránia nasledovať náš cieľ.

Múdry človek vie posúdiť situáciu a zvážiť, za čo sa oplatí bojovať a kde možno ustúpiť. Sú veci, za ktoré sa treba biť, ale sú aj také, nad ktorými sa dá povzniesť bez toho, aby sme kompromitovali vlastný charakter. Múdrosť vedie k tomu, aby sme skôr ako sa pustíme do boja, boli trpezliví, rešpektovali sa, čakali na vhodnú príležitosť, snažili sa získať si dôveru. Arogantný, nadutý, vševediaci prístup spravidla veciam škodí. Ak si človek prečíta diskusie na internete, okamžite vie, čo by mal biskup robiť, ako by mal na nejaké veci reagovať a keď to nerobí, z toho vyplýva, že je slaboch, bez vízie,  ktorý sa bojí prísť o nejaké výhody. Nuž, múdry človek vie, že keď nemá všetky informácie a nie je na mieste daného človeka, tak ani nemôže povedať, čo by mal robiť.

Otázky:

  • Ako prijímam rozhodnutia vo svojom živote?
  • Ako reagujem na nutkania, ktoré tlačia k rýchlemu rozhodnutiu?
  • Ako sa snažím uchrániť si vnútorný pokoj?
  • Ktoré sú moje príležitosti k hriechu, ktorých sa mám vyvarovať?
  • Aké kritériá používam pri rozhodovaní?
  • Čo by som mal opustiť?
  • Viem konať diplomaticky?

(Spracované podľa Timothy Dolan, Kňeží pro třetí tisílciletí, Kartuziánske nakladatelství, Brno 2016.)