Ikona sv. Jozefa
 
LITÁNIE K SV. JOZEFOVI
 
Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
 
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami
Svätá Mária, oroduj za nás
Svätý Jozef, oroduj za nás
Preslávny potomok Dávidov, oroduj za nás
Svetlo patriarchov, oroduj za nás
Ženích Božej Rodičky, oroduj za nás
Šľachetný strážca Panny, oroduj za nás
Pestún Božieho Syna, oroduj za nás
Starostlivý ochranca Kristov, oroduj za nás
Hlava slávnej Rodiny, oroduj za nás
Jozef najspravodlivejší, oroduj za nás
Jozef najčistejší, oroduj za nás
Jozef najmúdrejší, oroduj za nás
Jozef najmocnejší, oroduj za nás
Jozef najposlušnejší, oroduj za nás
Jozef najvernejší, oroduj za nás
Zrkadlo trpezlivosti, oroduj za nás
Milovník chudoby, oroduj za nás
Príklad robotníkov, oroduj za nás
Ozdoba domáceho života, oroduj za nás
Ochranca panien, oroduj za nás
Opora rodín, oroduj za nás
Útecha ubiedených, oroduj za nás
Nádej chorých, oroduj za nás
Patrón umierajúcich, oroduj za nás
Postrach zlých duchov, oroduj za nás
Ochranca svätej Cirkvi, oroduj za nás
 
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
 
V: Ustanovil ho za pána svojho domu.
R: A za správcu všetkého svojho majetku.
 
Modlime sa:
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa
za ženích preblahoslavenej Panny Márie.
S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu
a prosíme Ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
 
Pane, nech nám pomôžu zásluhy ženícha Tvojej najsvätejšej Rodičky.
A čo by sme sami nemohli dosiahnuť,
daj nám milostivo na jeho orodovanie.
Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.
 
K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach
a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu.
S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.
Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou,
a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša,
zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus,
a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.
 
Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny,
stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista,
odvra­caj od nás, láskavý otec,
všetku nákazu bludu a hriechu.
Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca,
v boji s mocnosťami temnosti;
a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva živo­ta,
obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmia
pred každým protivenstvom
a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany,
aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život,
nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
Amen.