Ikona sv. Jozefa
 
RÔZNE MODLITBY K SV. JOZEFOVI
 
Modlitba dňa zo slávnosti sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Všemohúci Bože, ty si svojho Syna a jeho panenskú matku zveril vernej ochrane svätého Jozefa; daj, prosíme, aby tvoja Cirkev, pod ochranou Pánovho pestúna, ustavične pracovala na spáse všetkých ľudí. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Amen.
 
Modlitba k sv. Jozefovi I.
Svätý Jozef, ochraňuj náš dom a Božie požehnanie vylievaj v ňom. Na všetkých, čo v ňom žijeme, nech v láske a v jednote rastieme. Aby nás pokoj a radosť sprevádzali, aby sme pred Bohom s bázňou vytrvali, aby sme s láskou pracovali, a tak cestou do neba putovali. Z môjho srdca dnes táto prosba planie, ostaň a buď s nami, prosím o zmilovanie. Dávam ti dnes kľúče, ty vieš, čo nás čaká, daj nám domov šťastný, zlo nás nevyľaká. Odstráň všetko zo sŕdc von, čo chce zničiť tento dom. Do Ježišovho Srdca zavri všetkých i mňa tiež, o tvoju ochranu prosím, veď Ty mi rozumieš. Nech žijeme každý deň ako v Nazarete, a svedčíme o láske tu na tomto svete.
Amen.
 
Modlitba k sv. Jozefovi II.
Bože, Stvoriteľ vesmíru, ty si nám dal prácu ako životný údel, prosíme ťa, pomáhaj nám nasledovať príklad svätého Jozefa, a pod jeho ochranou svedomite vykonávať všetky svoje povinnosti, aby sme dosiahli prisľúbenú odmenu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Amen.
 
Modlitba k sv. Jozefovi III.
Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista, opravdivý ženích Panny Márie. Oroduj za nás, aj za tých, čo tohto dňa (tejto noci) zomierajú. Bez poškvrny dedičného hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás hriešnych, ktorí sa k tebe utiekame, aj za tých, ktorí sa k tebe neutiekajú.
Amen.
 
Modlitba k sv. Jozefovi IV.
Prívetivý sv. Jozef, pre česť, ktorú ti udelil večný Otec, keď ťa povýšil, aby si ho zastupo­val na zemi pre jeho syna Ježiša a bol mu pestúnom, vypros mi, drahý svätec, od Boha milosť, po ktorej túžim.
Sláva Otcu.
 
Priateľský sv. Jozef, pre lásku, ktorú mal voči tebe Ježiš, keď ťa uznával za svojho nežného otca a s úctou ťa poslúchal ako zdvorilý syn, veľmi ťa prosím, drahý svätec. vypros mi od Boha milosť, o ktorú ťa prosím.
Sláva Otcu.
 
Čistý sv. Jozef, pre mimoriadnu milosť, ktorú si získal od Ducha Svätého, keď ti dal za manželku svoju vlastnú Nevestu, našu drahú Mamu, vypros mi, drahý svätec, od Boha mi­losť, po ktorej veľmi túžim.
Sláva Otcu.

Nežný sv. Jozef, pre čistú lásku, ktorou si miloval Ježiša ako svojho Syna a Boha a Pannu Máriu ako svoju milovanú manželku, popros, drahý svätec, Najvyššieho, aby mi udelil milosť, o ktorú ťa úpenlivo prosím.
Sláva Otcu.
 
Láskavý sv. Jozef, pre veľké potešenie, ktoré si cítil v srdci, keď si sa rozprával s Ježišom a Máriou a slúžil im, nech mi, drahý svätec, milosdrný Boh udelí milosť, po ktorej tak túžim.
Sláva Otcu.
 
Požehnaný sv. Jozef, pre krásny osud, ktorý si mal, keď si zomrel v náručí Ježiša a Márie a bol si nimi potešovaný počas svojej agónie a smrti, získaj mi, drahý svätec, svojím mocným príhovorom u Boha milosť, o ktorú ťa prosím.
Sláva Otcu.
 
Slávny sv. Jozef, pre rešpekt, ktorý má voči tebe celý nebeský dvor ako k Ježišovmu pes­túnovi a ženíchovi Panny Márie, vysliš, drahý svätec, moje prosby, o ktoré ťa vrúcne prosím so živou vierou a získaj mi milosť, po ktorej tak túžim.
Sláva Otcu.
Svätý Jozef, správca Božích pokladov a patrón celej Cirkvi, oroduj za nás.
 
Modlitba k sv. Jozefovi V.
Svätý Jozef, najčistejší ženích preblahoslavenej Panny Márie a môj láskavý ochranca, spo­meň si, že ešte nikdy nebolo počuť, že by niekto volal o tvoju ochranu, alebo ťa prosil o prího­vor bez toho, aby si ho vypočul. Aj ja prichádzam k tebe s touto dôverou a odovzdávam sa ti. Pestún nášho Spasiteľa, neodmietni moju prosbu, ale láskavo ju prijmi a vyslyš.
Amen.
 
Modlitba k sv. Jozefovi VI.
Slávny patriarcha svätý Jozef, teba si Boh vyvolil za otca Svätej rodiny. Prijmi aj mňa pod svoju zvláštnu ochranu. Buď mojím otcom, ochrancom i radcom. Do tvojej ochrany zverujem svoj život, všetko na čom mi záleží ale zvlášť hodinu mojej smrti. Prijmi ma preto ako svoj­ho syna/svoju dcéru a ochraňuj ma od všetkých nástrah zlého. Stoj pri mne v mojich ťažkos­tiach. Potešuj ma v smútku a zvlášť v mojej poslednej hodine pozemského života. Prihovor sa za mňa u nášho Vykupiteľa a preblahoslavenej Panny, aby som dosiahla všetky potrebné milos­ti pre časné i večné blaho. Utiekam sa pod tvoju ochranu a chcem kráčať po ceste k dokonalos­ti. Amen. Ježiš, Mária ,Jozef, vám zverujem svoje srdce i svoju dušu. Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v poslednej chvíli môjho života. Ježiš, Mária, Jozef! Vo vašej prítomnosti pokojne od­ídem zo sveta. Svätý Jozef, vzor a ochranca ctiteľov Božského Srdca, oroduj za nás.
 
Modlitba k sv. Jozefovi VII.
Svätý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín, nauč nás kresťansky chápať svoje povinnosti. Napĺňaj ozajstnou radosťou srdcia rodičov, ktorí odovzdávajú život svojim de­ťom. Nech sa otcovia starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o Svätú rodinu v Nazarete. Nech žijú svoj rodinný život s Ježišom. Vypros nám, aby nás žiadne životné prekážky nedo­kázali vzdialiť od Boha a aby neochladla naša láska. Svätý Jozef, zver Bohu všetkých otcov, ktorí sa starajú o svoje rodiny, najmä tých, ktorí svoje povinnosti vykonávajú s ťažkosťami.
Amen.
 
Modlitba k sv. Jozefovi VIII.
Svätý Jozef, ty si mal veľkú milosť, že si odchádzal z tohto sveta v náručí božského Spasiteľa a v prítomnosti svojej panenskej nevesty. Priblíž sa s Ježišom a s Máriou aj k môjmu smrteľ­nému lôžku, poteš ma a ochráň. Svätý Jozef, pre svoje veľké hriechy zasluhujem si nešťastnú smrť. Ak mi však ty pomôžeš, nebudem zatratený. Ty si bol nielen priateľom, ale aj ochrancom a pestúnom toho, ktorý ma raz bude súdiť. Ježiš ma nezavrhne, keď sa ty za mňa prihovoríš. Po Panne Márii si volím teba, svätý Jozef, za svojho príhovorcu a ochrancu. Sľubujem ti, že po celý čas života, ktorý mi ešte zostáva, budem ťa denne zvláštne uctievať a vzývať. Pre po­moc, ktorú ti Pán Ježiš a Panna Mária v poslednej chvíli tvojho života preukázali, stoj pri mne v hodine mojej smrti, aby som po šťastnom skonaní v tvojom spoločenstve mohol Boha večne chváliť a velebiť.
Amen.
 
Prosby na počesť skrytého života svätého Jozefa s Ježišom a Máriou
 
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš prišiel do mojej duše a posväcoval ma.
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš prišiel do môjho srdca a inšpiroval ho láskou.
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš prišiel do mojej mysle a osvecoval ju.
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš viedol moju vôľu a posilňoval ju.
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš viedol moje myšlienky a očisťoval ich.
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš viedol moje túžby a usmerňoval ich.
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš pohliadol na moje skutky a požehnal ma.
Svätý Jozef, pros, aby Ježiš rozpálil láskou k Nemu.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša napodobňovanie tvojích čností.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša skutočnú pokoru ducha.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša mäkkosť srdca.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša pokoj duše.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša bázeň pred Otcom.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša túžbu po dokonalosti.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša jemnosť srdca.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša čisté srdce plné lásky.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša sväté prijímanie utrpenia.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša múdrosť viery.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša vytrvalosť v dobrých skutkoch.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša silu niesť svoje kríže.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša odpútanosť od materiálnych vecí tohto sveta.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša milosť vždy kráčať po úzkej ceste vedúcej do neba.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša milosť vyhýbať sa všetkým príležitostiam na hriech.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša svätú túžbu po večnej radosti.
Svätý Jozef, vypros mi, od Ježiša milosť vytrvať pri Ňom až do konca.
Svätý Jozef, neopusť ma.
Svätý Jozef, pros, aby ťa moje srdce nikdy neprestalo milovať
aby ťa moje srdce i pery neustále chválili.
Svätý Jozef, pre lásku, ktorú si mal k Ježišovi, daj, aby som sa naučil milovať Ho.
Svätý Jozef, prijmi ma milostivo za svojho oddaného služobníka.
Svätý Jozef, dávam sa ti; prijmi moje prosby a vypočuj moje modlitby.
Svätý Jozef, neopusť ma v hodine mojej smrti.
Svätý Jozef, ďakujem Ti.
Ježiš, Mária, Jozef, dávam vám svoje srdce i svoju dušu.
 
3x Sláva Otcu...