<<<

Čo je synoda o synodalite?

Slovo synoda sa dá najjednoduchšie preložiť ako kráčanie spolu. Cirkev je pozvaná kráčať tak, aby celý Boží ľud spoločne počúval, čo Duch Svätý hovorí Cirkvi. Preto sme pozvaní počúvať Božie slovo, počúvať sa navzájom a počúvať Ducha Svätého aby sme tak spoločne rozlišovali aká je Božia vôľa – čo máme robiť.

Konkrétne prejavy synodality: rekolekcie (mesačné stretnutia kňazov); kňazská rada (poradný zbor biskupa zložený z kňazov), pastoračná rada (poradný zbor farára zložený z farníkov) rehoľné kapituly (zhromaždenie členov vedenia rehole). V našej farnosti môžu mať skúsenosť so synodality tí, čo sa zapojili do Biblických trií, alebo Farských evanjelizačných buniek. Práve na takýchto typoch stretnutí môžeme zakúsiť, čo znamená počúvať sa navzájom a počúvať Ducha Svätého.

Zvolaním synody o synodalite chce Svätý Otec zapojiť do tohto spoločného kráčania celý Boží ľud – čiže všetkých nás. Chce, aby sa na tomto procese vzájomného počúvania nezúčastňovali len biskupi v Ríme, ale všetci. Chce vypočuť každý názor, chce čo najväčšiemu počtu ľudí ponúknuť ozajstnú synodálnu skúsenosť vzájomného počúvania a spoločného putovania pod vedením Ducha Svätého. Preto nás pozýva všetkých, aby sme sa do nej zapojili.

No nechce  ponúknuť len dočasnú alebo jednorázovú skúsenosť, ale ponúka celému Božiemu ľudu príležitosť učiť sa kráčať spoločne (spoločenstvo), uvedomiť si našu zodpovednosť za Cirkev (spoluúčasť) a spolu rozlišovať k čomu sme pozvaní (misia). 

Synodalitou sa nezavádza nič nového. Ona je prítomná v celých dejinách Cirkvi. Aj Ježišove verejné účinkovanie, jeho ohlasovanie je synodálne – kráča s ľudom, kráča s apoštolmi, počúva ich a pomáha im načúvať Duchu Svätému, aby vedeli rozlišovať a potom konať. Tento spôsob spoločného rozlišovania a rozhodovania vidieť veľmi dobre aj v Skutkoch apoštolov. Aby sme teda dobre pochopili synodalitu, sme pozvaní rozjímať nad tým ako učí Ježiš a ako apoštoli spolurozhodujú.

V dejinách Cirkvi sa vplyvom rôznych okolností dostávala synodalita do ústrania a rozhodovalo sa skôr hierarchicky. Teraz sme pozvaní nanovo objaviť tento podstatný prvok Cirkvi. Synodalita je totiž štýl a spôsob, akým Cirkev prežíva svoje poslanie vo svete.

Synodalita je teda cesta, na ktorej Duch Svätý prostredníctvom Božieho Slova premieňa kresťanov zo sklamaných, znechutených, ustráchaných, ľahostajných, do seba uzavretých na učeníkov, misionárov, horiacich ohňom lásky a živej viery, zapálených pre evanjelizáciu, so zmyslom pre spoločenstvo, s kultúrnou silou schopnou premieňať spoločnosť, svet, s civilizačným potenciálom schopným uzdraviť demokraciu, spoločenský poriadok, ktorý sa zmieta v slepých uličkách individualizmu.

Viac o synodalite, jej priebehu, sa môžete dozvedieť na stránke: www.synoda.sk