Čo treba urobiť a na čo teba pamätať, keď chceme dať pokrstiť dieťa? Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si približný, nezáväzný termín dohodnite so svojou rodinou. Záväzný termín oznámte členom rodiny až potom, keď si termín krstu upresníte na farskom úrade. Krstíme v nedele počas alebo po slovenskej sv. omši, teda okolo 10:30 h. Termíny musíme prispôsobiť aj tomu, v akej reči má byť krst vysluhovaný.

TERMÍNY KRSTOV V ROKU 2024:

mesiac  deň  deň
 Január  14 28
 Február  11 25
 Marec  10 17
 Apríl  14 28
 Máj  12 26
Jún  16 30
Júl 14 28
August 11 25
September 8 29
Október 13 27
November 10 24
December 22  -

KRSTNÉ PRÍPRAVY V ROKU 2024:

13.1./,10.2./,9.3./,13.4./,11.5./,15.6./,13.7./,10.8./,7.9./,12.10./,9.11./,7.12. 

Krst vybavujú rodičia alebo zákonný zástupca dieťaťa. Na faru si so sebou prineste aj rodný list dieťaťa, aby sme mohli vypísať krstný lístok. Okrem údajov, ktoré nájdeme v rodnom liste, od Vás ešte budeme potrebovať nasledovné:

  • Náboženstvo otca
  • Náboženstvo matky
  • Boli rodičia sobášení v katolíckom kostole? Ak áno, kedy a kde?

Veľmi dôležitou vecou je výber krstného rodiča. Kladú sa na neho väčšie kritériá, ktoré treba dodržať. Tu sú podmienky, ktoré musí spĺňať ten, kto chce byť krstným rodičom:
Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;

3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.

Ďalšie potrebné veci ku krstu dieťaťa:
košieľka, sviečka, údaje krstných rodičov (krstný list, príp. sobášny list), poučenie (jedno asi hodinové stretnutie s kňazom, ktoré si treba vopred dohodnúť, spravidla býva v sobotu pred krstom ráno o 9.00 hod.).

Sviatosť krstu dospelého

Každý rok v septembri začíname prípravu dospelých na prijatie sviatostí. Ak sa dospelý človek rozhodne prijať krst (prípadne inú sviatosť vovedenia do kresťanského života), je potrebné prihlásiť sa na farskom úrade. Dospelý človek musí absolvovať obdobie intenzívnej prípravy, ktoré sa nazýva katechumenát. Toto obdobie trvá dva roky. Môže sa podľa uváženia farára skrátiť (na jeden rok). V období katechumenátu kandidát na prijatie krstu absolvuje pravidelné katechézy (poučenia o viere a mravoch, liturgii, modlitbe). Počas prípravy je dôležité, aby si kandidát na krst vytváral vzťah s farským spoločenstvom. Po uplynutí obdobia katechumenátu farár posúdi súcosť kandidáta na krst a žiada biskupa o pokrstenie. Krsty dospelých sa podľa pradávnej tradície Cirkvi vysluhujú počas slávenia Veľkonočnej Vigílie (predvečer Veľkonočnej Nedele). Dospelý prijíma naraz všetky sviatosti vovedenia do kresťanského života (krst, birmovanie, sv. prijímanie).

Katechézy v rozličných formátoch