Čo treba urobiť a na čo teba pamätať, keď chceme dať pokrstiť dieťa? Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si približný, nezáväzný termín dohodnite so svojou rodinou. Záväzný termín oznámte členom rodiny až potom, keď si termín krstu upresníte na farskom úrade. Krstíme v nedele počas alebo po slovenskej sv. omši, teda okolo 10:30 h. Termíny musíme prispôsobiť aj tomu, v akej reči má byť krst vysluhovaný.

Krst vybavujú rodičia alebo zákonný zástupca dieťaťa. Na faru si so sebou prineste aj rodný list dieťaťa, aby sme mohli vypísať krstný lístok. Okrem údajov, ktoré nájdeme v rodnom liste, od Vás ešte budeme potrebovať nasledovné:

  • Náboženstvo otca
  • Náboženstvo matky
  • Boli rodičia sobášení v katolíckom kostole? Ak áno, kedy a kde?

Veľmi dôležitou vecou je výber krstného rodiča. Kladú sa na neho väčšie kritériá, ktoré treba dodržať. Tu sú podmienky, ktoré musí spĺňať ten, kto chce byť krstným rodičom:
Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak nie sú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;

3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.

Ďalšie potrebné veci ku krstu dieťaťa:
košieľka, sviečka, údaje krstných rodičov (krstný list, príp. sobášny list), poučenie (jedno asi hodinové stretnutie s kňazom, ktoré si treba vopred dohodnúť, spravidla býva v sobotu pred krstom ráno o 9.00 hod.).