Zámerom projektu je pamiatková obnova fasád kostola sv. Mikuláša, ktorý významnou kultúrnou pamiatkou - jediným stojacim románskym kostolom na území veľkej Bratislavy. Historické trojlodie kostola bolo v roku 1954 omietnuté cementovou brizolitovou omietkou a tak stratilo svoj stredoveký výraz. Omietkové vrstvy brizolitu sú v súčasnosti v zlom stavebnotechnickom stave a odpadávajú vo veľkých blokoch. Na základe pamiatkových výskumov uvažuje projekt nad prinavrátením poslednej známej ucelenej podoby fasád kostola, aby tak bolo zavŕšené viacročné úsilie o komplexnú obnovu tejto významnej pamiatky.

Cieľovými skupinami projektu budú obyvatelia Podunajských Biskupíc, návštevníci bohoslužieb/veriaci - turisti - odborná aj laická verejnosť so záujmom o stredovekú sakrálnu architektúru a umenie - návštevníci kultúrnych a vzdelávacích podujatí a aktivít. Kostol bude po obnove slúžiť opäť ako miesto pre bohoslužby, kultúrne a vzdelávacie podujatia a aktivity.

Celkové náklady na realizáciu projekt sú 463 613,09 eur bez DPH, 556 335,71 eur s DPH. Projekt bude sumou 450 000,00 eur spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022, číslo zmluvy: MK-3532/2022-180, Program 1 - 1 Obnovme si svoj dom, Podprogram 1 - 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Žiadateľ o dotáciu: Farnosť Bratislava - Podunajské Biskupice, Rímskokatolícka cirkev.

Miesto realizácie projektu: Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach v Bratislave na Vetvárskej ulici, č. ÚZPF 342/1, parc. č. 1/1.

Termín realizácie projektu: 04/2023 – 09/2024

„Finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“

MKSR.png