Priebeh prípravy na prijatie sviatosti manželstva:

Počas roka sa v našej farnosti konajú 3 kurzy prípravy snúbencov

  • v mesiacoch jánuár až marec pre tých čo majú sobáš po Veľkej noci

  • v mesiacoch apríl až jún, pre tých čo majú sobáš v lete a na jeseň

  • v mesiacoch september až november pre tých čo majú sobáš v zime a na jar.

 Kurz sa môže absolvovať aj skôr.  

 Termín najbližšej prípavy:

Víkendový kurz 10.-12.3. 2023.
Piatok 10.3.
18:00 - 19:30
 
Sobota 11.3.
9:00 - 12:30
13:30 - 18:00
 
Nedeľa 12.3.
15:00 - 18:00
 
Prihlásiť sa treba na farskom úrade.
 

Ako postupovať, keď chcete uzavrieť manželstvo v kostole

• O Vašom úmysle uzavrieť manželstvo nás príďte informovať najmenej pol roka vopred (nie keď už je všetko ostatné vybavené). V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viacero formalít, čo si môže vyžadovať dlhší čas. Okrem toho dátum nemusí byť voľný!


• Po dohodnutí dátumu na fare treba ísť na matriku. Matričný úrad má sídlo v budove miestneho úradu (prízemie) na Trojičnom námestí č. 11. Stránkové dni sú pondelok (8:00-11:30 12:30-17:00), streda (7:30-11:30 12:30-16:30) a piatok (7:30-11:30). Na matriku choďte spoločne a zoberte si so sebou občiansky preukaz a rodný list. Tam s Vami spíšu „Žiadosť o uzavretie manželstva“. V prípade, že uzatvárate manželstvo s cudzím štátnym príslušníkom, Vaša žiadosť musí byť podaná na matrike najmenej dva týždne pred termínom sobáša


• Okrem toho spíšeme sobášnu zápisnicu na farskom úrade v úradných hodinách. Na zapísanie zápisnice sú potrební obidvaja snúbenci (sobáš nevybavujú rodičia snúbencov ani stará mama). V prípade, že ste boli pokrstení v inej farnosti, budete potrebovať svoj krstný list, ktorý v okamihu sobáša nesmie byť starší ako tri mesiace. Ak ste boli pokrstení v Podunajských Biskupiciach alebo vo Vrakuni pred rokom 1991 (kedy Vrakuňa patrila pod farnosť Podunajské Biskupice). 


• Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý alebo prechodný pobyt v Bratislave, jeden zo snúbencov si potrebuje vypýtať od svojho farára licenciu na sobáš. Ak to bude potrebné, tlačivo na licenciu Vám poskytneme na farskom úrade. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka


• Zároveň porozmýšľajte o tom, koho si zavoláte ako svedkov pri uzatváraní manželstva. Čím skôr si zožeňte o svedkoch nasledujúce údaje: meno a priezvisko, presnú adresu a rodné číslo. V prípade, že svedok je iný štátny príslušník, namiesto rodného čísla uveďte dátum narodenia. Svedok musí mať dovŕšených 18 rokov (nemusí byť veriaci, ani pokrstený).

V prípade, že obidvaja snúbenci sú len pokrstení, ale ostatné sviatosti (sv. prijímanie, sviatosť birmovania) neprijali, je situácia zložitejšia. V takom prípade treba vedieť o termíne sobáša (aspoň o približnom, nezáväznom termíne) aspoň pol roka vopred. Treba prípravu aspoň na pripustenie k svätému prijímaniu. Birmovka nie je podmienkou k sobášu.

Ak jedna stránka prijala aj ostatné sviatosti a druhá stránka je iba pokrstená, bude potrebné spísať žiadosť o povolenie uzavrieť manželstvo a odoslať na Arcibiskupský úrad. Preto priveďte so sebou aj dvoch svedkov (nemusia to byť tí istí ako budú na sobáši) starších ako 18 rokov, ktorí podpíšu Vašu žiadosť.

Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, postup je rovnaký ako sa opisuje v predchádzajúcom odstavci. Ak má nekatolícka stránka nejaký doklad o prijatí krstu nech ho prinesie so sebou. Pre katolícku stránku sa v prípade, že si berie kresťana iného vyznania, VYŽADUJE, ABY UZAVRELA SOBÁŠ V KATOLÍCKOM KOSTOLE.

Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nikde krstená nebola, potrebujú od biskupa dišpenz, aby mohli uzavrieť manželstvo (ide o manželskú prekážku). Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch je potrebné prísť spísať zápisnicu a žiadosť o dišpenz s dvomi svedkami staršími ako 18 rokov.

Pred prijatím sviatosti manželstva je nutné absolvovať manželskú náuku. Od 1. septermbra 2017 paltí pre územie celej diecézy rozšírená príprava - 9 tém. Náuku je možné absolvovať v našej farnosti, alebo po vzájomnej dohode aj v inej farnosti.